niedziela, 28 września 2008

Wykresy w ekonomii

Pojęcia do tematu:

Wykres - graficzne przedstawienie zależności między dwiema zmiennymi ( ew. trzema)
Zmienna niezależna - ta, która wpływa na zachowanie się innej zmiennej (zależnej)
Zmienna zależna -ta, której zachowanie zależy pd innej zmiennej (niezależnej)

Zagadnienia do kartkówki:
- zasada ceteris paribus
- pojęcia
- określanie nachylenia prostej w układzie współżędnych,
- cechy charakterystyczne prostej zw. promieniem
- zależność pozytywna i negatywna - różnice
- zadanie - narysuj wykres funkcji liniowej, określ jej nachylenie

Przykładowe zadanie:
Narysuj wykres funkcji liniowej, określ jej nachylenie, opisz osie
x ] y
1 ] 2
2 ] 4
3 ] 6
Jaka w tym wypadku występuje zależność?

Odp. Zależność pozytywna, bo wzrost wielkości niezależnej x wpływa na wzrost wielkości zależnej y.

piątek, 27 czerwca 2008

PODRĘCZNIKI

Podręczniki dla uczniów XXV LO im. J. Wybickiego w Warszawie

Obowiązkowe - podstawy przedsiębiorczości
klasy pierwsze:
1."Czas na przedsiębiorczość" K. Garbacik, M. Żmiejko, Wyd. Szkolne PWN, W-wa 2008 - podręcznik

dodatkowo klasa I b
1. "Czas na przedsiębiorczość" K. Garbacik, M. Żmiejko, Wyd. Szkolne PWN, W-wa 2008 -ćwiczenia


klasy drugie lub trzecie:
1. "Bądź przedsiębiorczy" podręcznik, B. Stańda, B. Wierzbowska - kontynuacja
2. "Podstawy przedsiebiorczości ", M. Biernacka, J. Korba, Z. Smetek, Wyd. WSIP

Uzupełniające - ekonomia:
1. "Eonomia bez tajemnic" cz. 1 i cz.2 , praca zbiorowa, Wyd. WSIP - podręcznik

Te pozycje stanowią podstawowe źródło informacji zamieszczonych w tym blogu.

L1- Istota przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość - cecha lub sposób zachowania przedsiębiorcy. Polega na prowadzeniu własnej działalności gospodarczej lub przejawia się w pracy na cudzy rachunek a także w życiu prywatnym.

Przedsiębiorczość - w ujęciu psychologicznym - to proces tworzenia nowej wartości dokonujący się przez poświęcenie niezbędnego czasu i wysiłku oraz przyjmowanie finansowego, psychicznego i społecznego ryzyka, który powoduje otrzymywanie rezultatów w postaci poczucia osobistej satysfakcji i niezależności oraz nadwyżki finansowej.

Przedsiębiorczość - pewien potencjał - stała, potencjalna zdolność do generowania, wdrażania innowacji w różnych dziedzinach działalności lub dziedzinach przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca - wg Schumpeter'a - to twórczy, kreatywny innowator a także "kreatywny destruktor" aktywnie uczestniczący w "twórczym niszczeniu".

Rodzaje przedsiębiorczości:
- żywiołowy
-ewolucyjny
- systemowy.

Typy zachowań przedsiębiorczych:
- gotowość i zdolność podejmowania i rozwiązywania w sposób twórczy, nowatorski nowych problemów,
- umiejętność odkrywania i wykorzystywania szans i okazji,
- elastyczność w przystosowywaniu się do zmiennych warunków funkcjonowania gospodarki.

Czynniki sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości:
- system gospodarki wolnorynkowej
- indywidualne cechy człowieka, w tym intuicja,
- wykształcenie,
- kultura otoczenia.

Z przedsiębiorczością wiążą się dwie istotne cechy ekspansywność i innowacyjność. Ekspansywność polega na wytyczaniu sobie ambitnych celów i zadań, których realizacja pozwala osiągnąć większe niż dotychczas efekty, dążeniu do bycia najlepszym. A innowacyjność polega na wprowadzaniu wszelkich twórczych ulepszeń od drobnych usprawnień do rewolucyjnych zmian w organizacji, technice i otaczającym nas świecie. Czy którąś z tych cech odkrywasz w sobie? Ty też jesteś człowiekiem przedsiębiorczym.

Źródło uzupełniające: notatki z wykładu "Organizacyjne i psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości", dr Anny Pawłowskiej z UW

Ekonomia - wprowadzenie

"Ekonomia - wg noblisty prof. Roberta Aumanna ( nobel z ekonomii za teorię gier) - to nauka o bodźcach, którymi kierują się ludzie, podejmując decyzje rynkowe. Jest częścią teorii gier." (artukuł "Gra w bodźce z prof. Robertem Aumannem" - wywiad J. Żakowskiego, "Polityka Nr 25, Niezbędnik Inteligenta wyd. 15, str. 5)

Ekonomia - nauka społeczna, która zajmuje się zjawiskami ekonomicznymi. Bada i analizuje, jak funkcjonuje gospodarka oraz jak zachowują się jej uczestnicy - przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe i państwo. Wyjaśnia także mechanizmy podejmowania decyzji mikro- i makroekonomicznych.


Ekonomia dzieli się na mikroekonomię i makroekonomię. Głównym przedmiotem zainteresowań mikroekonomii jest badanie zachowań poszczególnych podmiotów gospodarki na pojedynczych rynkach. Makroekonomia zajmuje się badaniem gospodarki jako całości lub jej znacznych części. Makroekonomiści tworzą modele, by wyjaśnić, w jaki sposób rozwija się gospodarka i dlaczego podlega cyklicznym wahaniom.