niedziela, 31 maja 2009

PSO - podstawy przedsiębiorczości


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Ocena z podstaw przedsiębiorczości powinna uwzględniać stopień opanowania wszystkich wymaganych dla danej klasy według założeń programowych sprawności i umiejętności, charakterystycznych dla postaw przedsiębiorczych.

Obejmują one także:
- zapamiętanie i zrozumienie pojęć i zjawisk ekonomiczno - gospodarczych,
- umiejętność gromadzenia i przechowywania, przetwarzania i interpretacji informacji statystycznej, które prowadzą do wyjaśnienia zjawisk i procesów ekonomiczno - gospodarczych,
- formułowanie problemów badawczych, wykrywanie zależności, szukanie prawidłowości.
Celem zajęć edukacyjnych z podstaw przedsiębiorczości jest przekazanie wiedzy ekonomicznej z elementami psychologii, tak aby mogła być ona wykorzystana w praktyce. Nauczyciel powinien kształtować konkretne umiejętności oraz postawy przedsiębiorcze , które są przydatne w życiu codziennym. Celem nauczania podstaw przedsiębiorczości jest przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego wejścia w dorosłe życie w społeczeństwie - zawodowe jak i prywatne. W procesie kształcenia stosowane będą różne metody tj.: wykład, dyskusja, burza mózgów, studium przypadku, inscenizacja, gra dydaktyczna, praca z tekstem ekonomicznym, metoda projektów, ćwiczenia - zajęcia w grupach w formie warsztatów. O wysokim poziomie świadomości postaw przedsiębiorczych ucznia świadczy samodzielne podejmowanie pracy metodą projektów lub przygotowanie i opracowanie studium przypadku.
Ocena końcoworoczna stanowi średnią ważoną ocen cząstkowych uzyskanych przez ucznia w całym roku szkolnym, przy czym najwyższą wagę przypisuje się ocenom za projekt, studium przypadku i sprawdziany. Podstawa oceny postepów ucznia powinna być systematyczna obserwacja pracy i aktywności ucznia.

Charakterystyka ucznia z oceną celującą
Uczeń celujący aktywnie uczestniczy w zjaęciach lub samodzielnie podejmuje różne formy aktywności o charkterze ekonomicznym lub inne. Realizacja tych form wpływa w istotny sposób na kształtowanie umiejętności i postaw przedsiębiorczych. Uczeń celujący posiada wiedzę na poziomie wymaganym conajmniej dla oceny bardzo dobrej oraz samodzielnie wykonał minimum jedną z aktywności niżej wymienionych:
- udział w konkursie, olimpiadzie o tematyce ekonomicznej (przejście do II etapu)
- wykonanie projektu o charakterze ekonomicznym np. studium przypadku,
- dodatkowa, nieobowiązkowa praca pisemna wskazująca na fakt, iż uczeń posiada pogłębioną, wykraczająca poza program wiedzę określoną w programie nauczania przedsiębiorczości (słownictwo, analiza wykresów itp.)
- samodzielne opracowanie i wykonanie działań z zakresu marketingu i promocji np. kampania reklamowa (filmy, plakaty itp.)
- kreowanie wizerunku organizacji za pomocą różnych form (logo, strona www, marketing bezpośredni itp.)
Informacje dodatkowe
  • Prace pisemne uczniów (sprawdziny, kartkówki itp.) są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego, w którym zostały napisane. Nauczyciel udostępnia je rodzicom do wglądu na ich prośbę.
  • Uczeń może otrzymać swoje prace na koniec roku szkolnego, jeśli wyrazi takie życzenie.
  • Jeśli słabszy uczeń podejmie się z sukcesem realizacji jednej z form aktywności przewidzianych dla ucznia celującego, wówczas jego ocena końcoworoczna zostaje podwyższona o jeden stopień.

Brak komentarzy: